snark-laser-tandfen-stockholm

Snarkning är en folksjukdom… Men nu finns det effektiv hjälp!
Uppstramning av slemhinnor med laser

Under många år har man kunna strama upp huden i skönhetssyfte med hjälp av laser. Studier har visat att slemhinnor är extra mottagliga för denna typ av uppstramning och detta faktum utnyttjas i den patenterade NightLase-behandlingen. Med hjälp av en så kallad fraktionerad Er:YAG-laser värms vävnaden i svalget varsamt upp och stramas därmed åt vilket i sin tur leder till reducerad snarkning och färre och kortare apnéer (andningsuppehåll). Behandlingen är helt smärtfri och kräver därför ingen bedövning. Den innebär heller ingen konvalescens och inga kända biverkningar finns rapporterade. Normalt utförs tre behandlingar separerade med några få veckor och varje behandling tar cirka 30 minuter.

Vad är snarkning?

Snarkning är ett ljud som uppkommer genom trång luftpassage i svalget under sömn. Oftast beror snarkning på att muskulaturen som normalt håller luftvägarna öppna slappnar av i sömnen och luftpassagen blir då smalare. Snark ljudet beror på vibrationer i mjuka gommen och de övre luftvägarna. Andra orsaker till snarkningar kan vara hinder i näshålan, fett som samlats i och runt strupen eller felplacerad käke vilket orsakar spänningar i musklerna, slapphet i svalget, övervikt, alkoholkonsumtion, stress och trötthet.

Om NightLase behandlingen

Laserenergi har använts både inom rent medicinska tillämpningar och kosmetiska behandlingar i decennier. Under senare år har en ny typ av kosmetiska, icke-kirurgiska applikationer kommit på marknaden, nämligen uppstramning av vävnad/hud med hjälp av laserbaserad värme. Detta har under flera år använts utanpå kroppen, exempelvis på ansikte, bröst och mage. För ett par år sedan insåg experter inom området att metoden borde kunna användas även för en uppstramning av vävnad i svalget och att snarkproblem på så sätt skulle kunna åtgärdas.

Den patenterade behandlingen NightLaseTM som utvecklades utifrån denna grundidé visade sig vara mycket effektiv och är absolut smärtfri. Detta är alltså något helt annat än de smärtsamma kirurgiska metoder med lång konvalescens, som står till buds i dagsläget. Inte heller bettskenor, syrgasmasker eller annan obekväm och opraktisk utrustning behövs nattetid. 

Sömnapnéer

Andningsuppehåll, s.k. obstruktivt sömnapnésyndrom drabbar en liten del av snarkare. Sömnapné är andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder under sömn och uppstår vid trängsel i näsa eller svalg. Om trängseln tilltar uppstår totalstopp vid inandning under sömn.  Andningsuppehållen kan vara täta och minutlånga samt pågå under hela natten. Detta orsakar syrebrists och störd sömnkvalitet. De medicinska riskerna för snarkare med sömnapnéer är högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, diabetes och ökad olycksfallsrisk.

På grund av de medicinska riskerna som associeras med snarkning räknas den idag som en folksjukdom.

Passar NightLase-behandlingen mig?

Behandlingen NightLaseTM innefattar ingen kirurgi eller öppna sår. Inte heller någon radiofrekvens, några injektioner eller andra smärtsamma ingrepp. NightLaseTM är väldigt skonsam och passar de allra flesta människor.

Hur fungerar det?

Laserljus skiljer sig från vanligt ljus på det sättet att det absorberas på ett väldigt specifikt och kontrollerat sätt i vävnad. Detta gör att det är möjligt att värma vävnad ytterst exakt och kontrollerat. Vävnad som värms har en tendens att dra ihop sig och krympa och detta är något som används i många år inom skönhetsindustrin. Slemhinnorna i munnen krymper extra mycket, och eftersom snarkning i de flesta fall beror på förslappad mjuk gom, kommer en uppstramning av denna vävnad att leda till en öppnare andningsväg mindre snarkning. Även sömnapnér reduceras. Behandlingen med NightLaseTM har även visat sig ha positiva effekter på personer med återkommande bakterieinfektioner i svalget.

Vissa sjukdomstillstånd omöjliggör behandling:

  • Epilepsi
  • Patienter som tar mediciner som ger ljuskänslighet
  • Vissa blodsjukdomar
  • Maligna tumörer

Hur många behandlingar krävs?

De allra flesta upplever en markant förbättring redan direkt efter en behandling med NightLaseTM. Tre behandlingar rekommenderas dock – dag 0, 15 och 45 – och behandlingstiden är cirka 45 minuter/gång. Patienten kan äta, dricka, tala och leva ett helt normalt liv omedelbart efter den helt och hållet smärtfria behandlingen.

Hur känns behandlingen?

Behandlingen är helt smärtfri. En del patienter beskriver känslan som att svälja någon varm dryck.

Vilka biverkningar kan uppstå?

Några timmar efter en NightLaseTM-behandling kan man uppleva att man är en smula ”rå” i halsen, ungefär som vid en lätt förkylning. Detta är dock något som försvinner inom några timmar.

Forskning

Metoden har använts under cirka fyra års tid på totalt cirka 1000 patienter. Just nu pågår en omfattande studie av den patenterade metoden av Fotona. Studien bygger på subjektiva bedömningar av förbättringar vad gäller snarkning. Både patienter och partners till patienter involveras i studien. Även en objektiva studie utförs med hjälp av sömnlaboratorier. En inledande studie har publicerats i Journal of Laser and Health, publicerad av Laser and Health Academy (LAHA):